VÝHODY A NEVÝHODY KRÁTKÉHO A DLOUHÉHO JMÉNA STÁTU

 

1) KRÁTKÉ JMÉNO ČESKO, CZECHIA

VÝHODY (PŘÍNOSY)

- Používáním jména Czechia se zařadíme mezi tradiční, vyspělé a demokratické státy, které v nepolitických souvislostech uvádějí pouze krátká, zeměpisná jména, a nikoli dlouhá, politická.

Příklady:
- Na mapách prakticky nenajdete žádná politická dlouhá jména. Všechny republiky a království se prezentují krátkým jménem státu, pokud ho mají.

- I ve sportu používají sportovci z celého světa krátká jména zemí, z nichž pocházejí. Politická jména (republiky či království) do sportu nepatří.

- Historie: Czechia - označení státu jménem, které je nadčasové. Dějiny českého státu jsou mnohem delší, než historie České republiky, která začala teprve nedávno – v roce 1993. První historický výskyt jména Czechia je doložen už kolem roku 1602.

- Propagací správné anglické formy krátkého jména Czechia se odbourává používání chybných variant (Czechlands, Czecho, Czech).

Pozn.: Jako geografický název má "Czechlands / České země" ten nedostatek, že v současné době pojem "České země" jakožto název státu neexistuje - na současné mapě ho nenajdete.  Czecho neznamená nic. Czech znamená pouze Čech, český, nebo čeština, ale rozhodně ne Česko. Bohemia jsou jen samotné Čechy bez Moravy a Slezska. Jediným správným překladem jména Česko je tedy Czechia.

- Krátké jméno Czechia je odvozeno od jména dlouhého – politického Czech Republic.

- Krátké jméno Czechia se nemusí měnit při každé změně politického zřízení (režimu).

- Czechia je logický a korektní překlad jména Česko (uváděný v lepších slovnících)

- Prezentovat se krátkým zeměpisným názvem Česko, anglicky Czechia je moudré, protože stát, který se nechává označovat krátkým, formálním, nepolitickým jménem, dává najevo, že chce být vnímán jako zavedený v historickém kontextu. Někteří Češi dosud nepochopili, že svými protesty proti univerzálně použitelnému krátkému názvu jsou sami proti sobě, protože tím poukazují na svoje slabé národní sebeuvědomění, nevyspělost a neúctu k historickým tradicím státu, který nebyl jen republikou, ale také královstvím.

 

- Jméno Czechia má plnou oporu v české i zahraniční legislativě:

    a) Česká legislativa - V lednu 2017 byla Czechia zveřejněna ve sbírce zákonů (Sdělení ČSÚ č. 420/2016 Sb.):
      https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-420

    b) Schválení vládou,  2.5.2016:
    http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x_2016_05_02_vlada_schvalila_czechia.html

    c) NORMY ISO 3166-1 - V září 2016 se jména ČESKO / CZECHIA objevila i v mezinárodně platných normách:

    https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ

    d) OSN - UNGEGN. Od 1.7.2016 jsou jména Česko/Czechia oficiálně v Mezinár.seznamu zeměpisných jmen:

    http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/

    e) OSN - UNTERM - Od srpna 2016 jsou jména Česko/Czechia také v Mezinárodní databázi terminologie:

    https://unterm.un.org/UNTERM/Display/Record/UNHQ/NA/4275087d-4018-4082-899d-95f37efeda65

 


NEVÝHODY

- Lidé si zvykli na nepřirozený stav; republiku chybně vnímají jako jméno, zkratku ČR jako jméno zkrácené. Neví, že CR je označením Kostariky. Pod vlivem lživé propagandy si myslí, že Czechia je nově vymyšlené jméno.
Co s tím?  Je třeba lidi informovat o tom, že to tak není. Zdůrazňovat, že vyspělé a demokratické státy svá politická jména v nepolitických souvislostech neuvádějí a pokud to děláme, pasujeme se logicky do role státu nevyspělého. Vysvětlovat, že politický název je pouhé označení momentálního politického systému v zemi.


- Pro část obyvatel je krátké jméno symbolem diskriminace jiných regionů.
Vyvrácení obav: Morava i Slezsko jsou v tomto ohledu stejně hrdými regiony Česka, jako je např. Tyrolsko hrdým regionem Rakouska. Přenesení či rozšíření významu z části na celek (Čechy >> Česko), v případě názvu historické země či území na celý stát, není v evropském kontextu ničím výjimečným a v mnoha státech existují regiony, které se jmenují podobně, jako celý stát: Ober- a Niederösterreich, Île-de-France, Varsinais Suomi, Središnja Hrvatska aj. Navíc krátké jméno Czechia plně vychází ze jména dlouhého Czech Republic, které je všeobecně akceptováno dnes, a ze jména Czechoslovakia, které bylo běžné kdysi.

 

- Někteří kritici jména Czechia se snaží přesvědčit národ o nesmyslu, že jména Česko a Čechy jsou synonyma.

Vyvrácení obav:  Česko a Čechy nejsou synonymy už asi 200 let. Slovo Česko (anglicky Czechia) se postupně stalo pojmem pro celé území Čech, Moravy a Slezska. Informace o tom se objevuje např. v Akademické příručce českého jazyka: "V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země (tedy pro Čechy, Moravu a českou část historického Slezska ..." 

 

- Existuje mýtus, že se Czechia plete s Čečenskem.

Vyvrácení obav:  Všechny mediálně známé záměny s Čečenskem se týkaly jména Czech Republic a nikoli Czechia.

 

2) DLOUHÉ POLITICKÉ JMÉNO ČESKÁ REPUBLIKA, CZECH REPUBLIC


NEVÝHODY

- Republiku v názvu používají za všech okolností vždy a všude většinou rozvojové, nevyspělé, či nedemokratické země jako Středoafrická republika, Dominikánská republika, Korejská lidově demokratická republika, atd. - a do této kategorie zemí patřit nechceme.

 

- Česká republika / the Czech Republic je z časového hlediska jménem velmi problematickým, a to proto, že existuje teprve od r. 1990 a jako označení nezávislého státu až od r. 1993.  Označovat proto území Česka před rokem 1990 Českou republikou nelze. Je to tím, že politické jméno má přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak omezena pouze na aktuální politické zřízení. Oproti tomu Český stát = Česko / Czechia existuje v různých formách už přes tisíc let.

 

VÝHODY (PŘÍNOSY) 

- Jméno Česká republika / The Czech Republic se hodí jen pro slavnostní příležitosti, pro státní instituce a pro politiku. Všude jinde je vhodné v souladu se zdravým rozumem i se zákonem, který to umožňuje, používat jméno krátké - Česko / Czechia, které mj. odkazuje i na dřívější krátké jméno Československo / Czechoslovakia.

 

* * * * * * * * * *

Odkazy:

- Na mapách prakticky nenajdete žádná politická dlouhá jména.
http://files.czechia-cesko.webnode.cz/200169196-9929c9a211/MAPA%20EVROPY-politick%C3%A1%20a%20zem%C4%9Bpisn%C3%A1-%21.jpg

- I ve sportu používají sportovci z celého světa krátká jména zemí, z nichž pocházejí. Politická jména (republiky či království) do sportu nepatří.
http://files.czechia-cesko.webnode.cz/200192334-e32aee4252/Czechia%20-%2050%20yrs%20FIS%20-%202017_2.jpg

- Lidé si zvykli na nepřirozený stav; republiku chybně vnímají jako jméno, zkratku ČR jako jméno zkrácené. Neví, že CR je označením Kostariky.
http://www.cafepress.co.uk/+costa-rica-oval+bumper-stickers

- Kritici poukazují na to, že kdysi dávno byla jména Česko a Čechy synonymy.
http://czechia-cesko.webnode.cz/cesko-nejsou-cechy/

- Existuje hloupý mýtus, že se Czechia plete s Čečenskem.
http://czechia-cesko.webnode.cz/cecensko/

- Historie: Czechia - označení státu jménem, které je nadčasové.
http://czechia-cesko.webnode.cz/czechia-od-roku-1602/

- Czechia je logický a korektní překlad jména Česko (uváděný v lepších slovnících)
http://czechia-cesko.webnode.cz/slovniky/

 

 

 

Nahoru #
Home page #