CZECHIA, ČECHY, ČESKO

Spisovné slovo "Česko"  je uvedeno ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost

(s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), Praha 2014, s.627 a v Akademické příručce českého jazyka, Praha 2014, s.212, schválené MŠMT i v její internetové verzi vydané Ústavem pro jazyk český AV České republiky.

 

"Jméno Česko se již plně prosadilo jako jednoslovný geografický název republiky vedle politického dvouslovného názvu Česká republikaDoporučuje ho ČSN EN ISO 3166-1 a také Slovník spisovné češtiny (SSČ) uvádí oba názvy. - viz odkaz. Dvojice Česká republika – Česko není (viděno z hlediska názvosloví států) žádnou výjimkou. Pro mnoho států světa existují vedle dvouslovných, popř. i víceslovných plných oficiálních názvů politických také zkrácené oficiální názvy jednoslovné. Užíváme jich mnohdy častěji než názvů dvouslovných, aniž si rozdíl mezi nimi uvědomujeme a aniž nám to vadí, např. Belgie – Belgické království, Brazílie – Brazilská federativní republika, Bulharsko – Bulharská republika, Německo – Spolková republika Německo, Mexiko – Spojené státy mexické atd.

Z hlediska současného jazyka je Česko, odvozené od přídavného jména český, slovo náležité, ústrojně utvořené, funkční a vyhovuje komunikačním potřebám uživatelů češtiny."  

Zdroj: Ústav pro jazyk český  https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725

 

 

Překladem jméno "Česko"  do angličtiny je Czechia:

 
Nejstarší známá zmínka o jménu Česko je už z roku 1704:
První historicky doložený záznam jména Czechia lze nalézt v Kronice české Václava Hájka z Libočan v roce 1541. Dalším příkladem je latinsky psaný úvod ke knize Jana Blahoslava z roku 1569.

 

Česko = pojem pro celé území Čech, Moravy a Slezska.

Jméno Česko jako jméno pro všechny české země bylo mnoha experty obhajováno už v v minulosti.  Např. v roce 1949 napsal o jménu Česko František Trávníček toto:   „Nezáleží na tom, zda starší uživatelé rozuměli Českem jen Čechy, či celé území českého národa, Čechy, Moravu a Slezsko. Dnes je potřeba užívati ho ve smyslu širším. Užívání názvu Česko naprosto neznamená popření existence zeměpisných útvarů nazývaných Čechy, Morava a Slezsko, neboť Česko není nic jiného než souborný název těchto tří zemí.“
(F. Trávníček, Lidové noviny, červenec 1949
)

 

Jméno Czechia jakožto krátké jméno našeho státu v angličtině je naprosto nezpochybnitelné. Je schválené vládou ČR, zapsáno jako oficiální krátké jméno v OSN, v normách ISO, objevuje se v nových vydáních slovníků, používá ho čím dál více institucí a firem, protože je z marketingového hlediska lepší, než politický název. Dokonce i pro Moravu je lepší, protože jméno Czechia (celé Česko = celá ČR) Moravu zahrnuje, ale jméno Bohemia (Čechy) nikoli. Je dobré připomenout, že ve jménu Czechoslovakia nebyla Morava vidět také, a nikomu to nevadilo, ba naopak lidé jméno Czechoslovakia dodnes milují a nechtějí se ho vzdát. To, že Morava není vidět ve jménu Czechia je uměle vyvolaný problém pro zviditelnění moravského separatismu. Do stejné kategorie pseudoargumentů patří i tvrzení, že Česko = Čechy. Kdysi tomu tak bylo. Ale už přes sto let tomu tak není. Dnes je přece za Česko oficiálně považováno vše, co zbylo z Československa po odtržení Slovenska. Pokud tedy někdo tvrdí, že Česko a Čechy jedno jsou, pak Moravě nepomáhá, ale ubližuje, protože svými výroky nechtěně posouvá hranici mezi Čechy a Moravou až na hranici Moravy se Slovenskem a Moravu tak zcela vymazává z mapy. Rozumní Moravané si toto riziko uvědomují a významy jmen Česko/Čechy proto důsledně rozlišují. A jméno Czechia jako krátké jméno pro celý stát v angličtině plně podporují. Právě proto, aby se nestalo, že se celé České republice začne říkat Čechy, anglicky Bohemia, jak už se to bohužel občas děje. Jedině jméno Czechia může tento trend zastavit a zdůraznit existenci reionů -  Moravia, Bohemia, Silesia. Moravané, kteří jméno Czechia odmítají, si tak prohrávají tento zápas vlastními góly.

 

 

Jméno Česko má dlouhou historickou tradici!
 

Název "Česko" byl oficiální hned po vzniku ČSR. Není žádným tajemstvím,že jsme se v letech 1918-1920 jmenovali Česko-Slovensko.

Ale pozor, přestože byly kdysi jména Česko a Čechy synonymem, tak už v roce 1777 se objevuje použití pojmu Česko jako označení pro celé České země: tedy dnes pro Čechy, Moravu, českou část Slezska a tzv. České Rakousy, kam patří Vitorazsko, Valticko a Dyjský trojúhelník, které byly do roku 1920 součástí Dolních Rakous. A podobně je to i s názvy jiných zemí: Rakouskem se označují země Ober a Niederösterreich, Polsko je vytvořeno Wielkopolskem a Malopolskem a třeba Chorvatsko Središnjou a Hrvatskem. V obrozenecké době se u nás používaly i tvary češský a Češsko. Lidově se tehdy užíval i nespisovný tvar čechský. Slovák Ján Kollár označení Česko použil i v básni Slávy dcera, která vyšla v roce 1832, a najdeme ho i v časopise Čechoslav či u básníka Boleslava Jablonského, jednoho z nejoblíbenějších našich básníků XIX. století, autora Písní milosti.

A jako oficiální označení české části československé federace, tedy ČSR, neboli České, tehdy socialistické, republiky, se slovo Česko objevilo i ve Slovníku spisovné češtiny v roce 1960 sice jako výraz zastaralý, ale již v roce 1978 je v tomto slovníku uvedeno Česko jako název běžně používaný. V roce 1993 po rozpadu Československa dostala Česká republika na základě pověření vlády od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  oficiální jednoslovné označení Česko.

 

Odmítání názvu Česko pramení z faktu, že za vlády habsburské monarchie byl tento název nežádoucím. Vídeň totiž měla snahu oslabit zemské vlastenectví a přispívat tak k odcizování Čech, Moravy a Slezska. (Být proti jménu Česko, anglicky Czechia tedy znamená podporovat česko-moravskou nesnášenlivost.)
 


Česko je starší než Československo

Slovo Česko není nové, jde o výraz podstatně starší než název Československo, resp. Československá republika. Nevznikl až mechanickým odtržením první části názvu. Jeho základem je slovo Čech. Od něj bylo odvozeno (etymologicky očekávané) přídavné jméno češský, ale už ve staré době došlo k zjednodušení a ujala se podoba český (pro doklady obou přídavných jmen a komentář k nim viz Elektronický slovník staré češtiny https://vokabular.ujc.cas.cz). Podobu český uvádí pak i základní lexikografické dílo doby národního obrození, Jungmannův Slovník česko-německý (1834–1839). Z hlediska současného jazyka je Česko, odvozené od přídavného jména český, slovo náležité, ústrojně utvořené, funkční a vyhovuje komunikačním potřebám uživatelů češtiny.

Dnes můžeme konstatovat, že Česko se plně prosadilo jako jednoslovný geografický název republiky vedle politického dvouslovného názvu Česká republika, a to nejen v běžné komunikaci (například ve sportovních přenosech). Doporučuje ho ČSN EN ISO 3166-1, také SSČ uvádí oba názvy.

Dvojice Česká republika – Česko není (viděno z hlediska názvosloví států) žádnou výjimkou. Pro mnoho států světa existují vedle dvouslovných, popř. i víceslovných plných oficiálních názvů politických také zkrácené oficiální názvy jednoslovné. Užíváme jich mnohdy častěji než názvů dvouslovných, aniž si rozdíl mezi nimi uvědomujeme a aniž nám to vadí, např. Belgie – Belgické království, Brazílie – Brazilská federativní republika, Bulharsko – Bulharská republika, Německo – Spolková republika Německo, Mexiko – Spojené státy mexické atd.

 

 

Akademická příručka českého jazyka - kniha, která je určena jak široké veřejnosti, tak profesionálním uživatelům, zvláště učitelůmstudentům.

 

 

 

Česko nejsou jen Čechy, ale i Morava a Slezsko.

Česko je krátké jméno celé republiky a Czechia je jeho překlad do angličtiny.
Čechy jsou Bohemia a Morava je Moravia.  Oba subjekty patří spolu se Slezskem mezi historické země Koruny
české. V současné době jsou všechny součástí České republiky a lze je proto souhrnně nazývat jménem Česko, anglicky Czechia.  

 

 

 

Česko nejsou jen Čechy

Informace o tom, že pojem Česko zahrnuje celé území Čech, Moravy a Slezska, se objevuje už v 19. století. Lze to dohledat mj. v Akademické příručce českého jazyka, na stranách 212-213: "V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země (tedy pro Čechy, Moravu a českou část historického Slezska ..."  (viz výše uvedený odkaz)

 

Morava dlouhá staletí patřila mezi země Koruny české, což ale hodnotu Moravy nijak nesnižuje!

Ačkoli se jméno Česko (Czechia) v češtině podobá jménu Čechy (Bohemia), mají tato dvě jména již asi 200 let různé významy.  V době konstituování moderního českého národa a ústupu zemských sebeidentifikací v 19.století se česky hovořící Moravané přihlásili k češství a tím akceptovali přijetí jména Česko pro celé území Čech a Moravy. To, že Morava patří do Česka, vychází tedy z historických faktů, mj. i z toho, že Morava patřila už od 14.století mezi země Koruny české.

Země Koruny české obsahovaly kromě Českého království i Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví.
To není útok proti Moravě, ale naopak její obhajoba v duchu rovnoprávnosti mezi všemi zeměmi Koruny české. 

Obrázek: Znak zemí Koruny české.
Zdroj: Samhanin – Vlastní dílo
 

To, že se celá Česká republika jmenuje podobně jako jedna její historická země - Čechy, Moravu nijak nepoškozuje ani nediskriminuje.  I v jiných státech Evropy je naprosto běžné, že se část státu jmenuje podobně jako celý stát, aniž by to komukoli vadilo. 

Přenesení či rozšíření významu z části na celek, v případě názvu historické země či území na celý stát totiž není v evropském kontextu ničím výjimečným. Přesně k takovému rozšíření významu "z části na celek" došlo i na území Česka. Níže uvádíme několik příkladů, kdy se určitý region dané země jmenuje stejně jako celý stát, a přesto obyvatelé ostatních regionů nepoukazují na údajnou šikanu svého národa v rámci dané země. Je potěšující, že to jako šikanu přestávají vnímat i Moravané:
 

1) Švýcarsko / Schweiz a jeho jeden z více regionůSchwyz
2) Francie / France a její jeden z více regionů:  Île-de-France
3) Česko / Czechia  a jeho jeden z více regionů:  Čechy / Bohemia

4) Rakousko / Österreich a jeho jeden z více regionů:   OberösterreichNiederösterreich
5) Finsko / Suomi a jeho jeden z více regionů: Varsinais Suomi
6) Chorvatsko / Hrvatska a jeho jeden z více regionů: Središnja Hrvatska
7) Polsko / Polska a jeho dva z více regionůWielkopolska, Małopolska

 

 

ZKRATKA CR ZNAMENÁ COSTA RICA. ČESKO JE CZECHIA, NEBO CZ.

Pro zkracování jména Czech Republic v anglických textech používejme místo zkratky CR raději jméno Czechia.  CR je totiž mezinárodní značkou Kostariky (Costa Rica)!  Pokud přesto chcete, či musíte, použít zkratku, zvolte tu správnou:  CZ.

 

 

SPRÁVNOU MEZINÁRODNÍ ZKRATKOU ČESKÉ REPUBLIKY (ČESKA) NENÍ CR ALE CZ !

 

Československá republika byla kdysi i ve školních atlasech uváděna jako Československo (Czechoslovakia). Dnes by mělo být obdobně místo České republiky logicky uváděno Česko (Czechia).  A naštěstí se tak už děje (např. Mapy.czGoogle Maps...)

 

 

 

Většímu rozšíření jména Česko stále brání dosavadní návyky a předsudky. Stále panuje mylná představa, že jméno Česko není spisovné.

Fakta:  Zeměpisné jméno Česko je jménem s dlouhou historií a zcela spisovným krátkým jménem naší vlasti. Naopak politické jméno Česká republika vzniklo teprve nedávno, v roce 1993 a je tak pouze jménem momentálního politického uspořádání na území Česka. Obě jména, tedy Česká republika, i Česko jsou oficiální a schválená, zapsaná v mezinárodních seznamech států v OSN.  Časově limitované politické jméno "Česká republika" neumožňuje popis historie českého státu před rokem 1993. Se jménem Česko to naopak bez problémů lze. Jako spisovné bylo odsouhlaseno týmem jazykovědců, kteří ho konzultovali s odborníky z mnoha odvětví. Bohužel, dosavadní praxí je stále extrémní až fanatická preference politického jména Česká republika.

 

"Česko je slovotvorně vytvořeno správně a má praktické výhody."

Z vyjádření Kamily Smejkalové z Ústavu pro jazyk český na ČT24, 2.12.2016.
 

Jméno Česko a jeho využití

Stát s názvem "Česká republika" existuje na území Česka až od roku 1993. Česko (angl. Czechia) je oficiální zeměpisný název naší země, který není na rozdíl od politického jména časově limitován a je proto jediný vhodný k deskripci subjektu, který z historického hlediska může být dlouhým politickým názvem Česká republika (the Czech Republic) pojmenováván jen omezeně, neb tento se za poslední století změnil 8x, historicky pak minimálně 13x.

 

Je to podobné, jako bychom tvrdili, že Karel IV. byl králem České republiky. Na užívání zeměpisného jména naší země by bylo vhodné si zvyknout. Politický název jej totiž nemůže nikdy nahradit, protože má na rozdíl od něj přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak limitována pouze na aktuální státní subjekt. Jeho užívání bez časového omezení je nesprávné, matoucí a nepraktické a z tohoto pohledu vůbec nezáleží na tom, zda a v jakém významu byl či nebyl jeho zeměpisný ekvivalent užíván dříve, neb jeho definice je dnes jasně vymezena.

 

Potřebu kontinuity naopak název Česko (angl. Czechia) beze zbytku splňuje a je zcela lhostejné, zda se nám líbí nebo nelíbí, protože státu slouží v pozitivním slova smyslu překlenutím a stmelením jeho nejrůznějších podob na historické přímce. V našem případě je nadužívání politického názvu "Česká republika" evropskou raritou, nicméně nejedná se o něco "originálního", ale je to projev nepochopení smyslu slov, škodlivý a krátkozraký zlozvyk, který nás odtrhuje od minulosti a tím hendikepuje.

 

 

 

 

O tom, že Česko byl krátký výraz už pro Českou socialistickou republiku, se píše ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost na straně 762:

Česko, -a s,   =   Česká socialistická republika, ČSR

Vydalo nakladatelství Academia, 1978.