NEŘÍKEJME CELÉMU STÁTU "ČECHY" - POŠKOZUJE TO MORAVU. JSME ČESKO.

 

 

 

 

 

Jméno Česko, anglicky Czechia, které zahrnuje i Moravu, angl. Moravia,  je tu mj. i proto,  aby se celé České republice neříkalo Čechy, angl. Bohemia, jako např. zde:

Chybné označení Česka jako Čechy:
Břeclavsko údajně leží v Čechách - viz odkaz.
Brno
je údajně druhé největší město Čech - viz odkaz.
A tady leží Brno také v Čechách - viz  Trasa "H"
v odkazu.
A Karel Schwarzenberg o tom, že by se Česko přejmenovalo na Čechy  (angl.Bohemia) dokonce uvažoval vážně! - viz odkaz.
 

ČESKO - A V NĚM ČECHY, MORAVA A SLEZSKO

To, že se celá Česká republika - Česko, jmenuje podobně jako jedna její historická země - Čechy, Moravu nijak nepoškozuje ani nediskriminuje.  I v jiných státech Evropy je naprosto běžné, že se část státu jmenuje podobně jako celý stát, aniž by to komukoli vadilo. 

Přenesení či rozšíření významu z části na celek, v případě názvu historické země či území na celý stát totiž není v evropském kontextu ničím výjimečným. Přesně k takovému rozšíření významu "z části na celek" došlo i na území Česka. Níže uvádíme několik příkladů, kdy se určitý region dané země jmenuje stejně jako celý stát, a přesto obyvatelé ostatních regionů nepoukazují na údajnou šikanu svého národa v rámci dané země. Je potěšující, že to jako šikanu přestávají vnímat i Moravané:
 

1) Švýcarsko / Schweiz a jeho jeden z více regionů:  Schwyz
2) Francie / France a její jeden z více regionů:  Île-de-France
3) Česko / Czechia  a jeho jeden z více regionů:  Čechy / Bohemia
4) Rakousko / Österreich a jeho jeden z více regionů:   OberösterreichNiederösterreich
5) Finsko / Suomi a jeho jeden z více regionů: Varsinais Suomi
6) Chorvatsko / Hrvatska a jeho jeden z více regionů: Središnja Hrvatska
7) Polsko / Polska a jeho dva z více regionů:  Wielkopolska, Małopolska

 


Česko = pojem pro celé území Čech, Moravy a Slezska.

Jméno Česko jako jméno pro všechny české země bylo mnoha experty obhajováno už v v minulosti.  Např. v roce 1949 napsal o jménu Česko František Trávníček toto:   „Nezáleží na tom, zda starší uživatelé rozuměli Českem jen Čechy, či celé území českého národa, Čechy, Moravu a Slezsko. Dnes je potřeba užívati ho ve smyslu širším. Užívání názvu Česko naprosto neznamená popření existence zeměpisných útvarů nazývaných Čechy, Morava a Slezsko, neboť Česko není nic jiného než souborný název těchto tří zemí.
(F. Trávníček, Lidové noviny, červenec 1949)

Více např. zde - Ústav pro jazyk český.

 

Jak Čechy, tak i Morava a Slezsko patří mezi historické země Koruny české. V současné době jsou všechny součástí České republiky a lze je proto souhrnně nazývat jménem Česko, anglicky Czechia. 

Informace o tom, že pojem Česko zahrnuje celé území Čech, Moravy a Slezska, se objevuje už v 19. století. Lze to dohledat mj. v Akademické příručce českého jazyka, na stranách 212-213: "V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země (tedy pro Čechy, Moravu a českou část historického Slezska ..."  (viz výše uvedený odkaz)

 

Morava dlouhá staletí patřila mezi země Koruny české, což ale hodnotu Moravy nijak nesnižuje!

Ačkoli se jméno Česko (Czechia) v češtině podobá jménu Čechy (Bohemia), mají tato dvě jména již asi 200 let různé významy.  V době konstituování moderního českého národa a ústupu zemských sebeidentifikací v 19.století se česky hovořící Moravané přihlásili k češství a tím akceptovali přijetí jména Česko pro celé území Čech a Moravy. To, že Morava patří do Česka, vychází tedy z historických faktů, mj. i z toho, že Morava patřila už od 14.století mezi země Koruny české.

Země Koruny české obsahovaly kromě Českého království i Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví.
To není útok proti Moravě, ale naopak její obhajoba v duchu rovnoprávnosti mezi všemi zeměmi Koruny české

 

Obrázek: Znak zemí Koruny české.

 

 

 

►  ČESKO  - spisovné a oficiální krátké jméno státu. Nikoli Čechy!

Z hlediska současného jazyka je Česko, odvozené od přídavného jména český, slovo náležité, ústrojně utvořené, funkční a vyhovuje komunikačním potřebám uživatelů češtiny. Navíc jde o jméno oficiálně zapsané jako krátké jméno naší země v seznamech OSN.

Zdroje:

https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/

 

    

 

Jméno Česko se již plně prosadilo jako jednoslovný geografický název republiky vedle politického dvouslovného názvu Česká republika.  Doporučuje ho ČSN EN ISO 3166-1 a také Slovník spisovné češtiny (SSČ) uvádí oba názvy. - viz odkaz. Dvojice Česká republika – Česko není (viděno z hlediska názvosloví států) žádnou výjimkou. Pro mnoho států světa existují vedle dvouslovných, popř. i víceslovných plných oficiálních názvů politických také zkrácené oficiální názvy jednoslovné. Užíváme jich mnohdy častěji než názvů dvouslovných, aniž si rozdíl mezi nimi uvědomujeme a aniž nám to vadí, např. Belgie – Belgické království, Brazílie – Brazilská federativní republika, Bulharsko – Bulharská republika, Německo – Spolková republika Německo, Mexiko – Spojené státy mexické atd.  V současnosti jsou Čechy součástí Česka podobně, jako jsou např. Rakousy součástí Rakouska (spolu s dalšími historickými zeměmi). Proto vůbec nevadí, že kolem roku 1777 byla tato jména synonymy. Význam slov se vyvíjí spolu s jazykem. Česko vždy zahrnovalo větší území než samotné Čechy. Už ve středověku např. Země Koruny české zahrnovaly i Moravu, tak jako je dnes Morava součástí Česka (České republiky).

 

Zdroje:
1. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), Praha 2014, s.627
2. Akademická příručka českého jazyka, Praha 2014, s.212, schválené MŠMT i v její internetové verzi vydané Ústavem pro jazyk český AV České republiky:  https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725

 

 

 

***********************************************************