CZECHIA A HISTORIE

Czechia, tradiční značka prověřená časem.

K popisu historických událostí, k nimž došlo na našem území v době předrepublikové, lze použít pouze nepolitické jméno Česko/Czechia. Karel IV. se např. nenarodil v "České republice", ale v Česku, protože České království leželo, stejně jako Česká republika, na území Česka.

Jméno Czechia v latině naleznete i na soklu pomníku sv. Václava z roku 1761 v Libochovicích: 
VIR SANCTVS WENCESLAVS INVICITVS REX CZECHIAE LAVREAVIT LEONEM GLORIOSE. F. B. WENCESLAVS HNEDETZ DEDICAT A 1761.
"Muž svatý, Václav, nepřemožitelný král Česka, slávou Lva ověnčený. F.B.Václav Hnědec 1761"

 

 

 

Czechia už v 16.století?  Ano!

 

Rozhovory s diplomatem a historikem Jiřím Šitlerem:

Czechia si to bude muset protrpět

(Lidové noviny, 1.7.2017)

Česko je starší, než se myslelo

(Lidové noviny, 27.4.2016)

From Bohemia to Czechia  (in English)

(Radio Praha, 12.7.2016)

 

Czechia na obraze z roku 1723:
"Veřejné vyhlášení nálezu většího zemského soudu pod předsednictvím Karla VI. dne 15.října 1723."

Nimirum Libra atque Themis sunt Signa Leoni / Proxima, Sol Carolus, Czechia nostra Leo est.“  -  "Zajisté Váhy a též Themis jsou znamení Lvu nejbližší, Slunce je Karel, Lev naše Česko."


 

JAK ŠEL ČAS:

16.století - první výskyt jména Czechia v roce 1541

1) První historicky doložený záznam lze nalézt v Kronice české Václava Hájka z Libočan v roce 1541. V kronice je použit pravopis Cžechya. Hájek přichází s návrhem, aby se zavedl pojem Czechia (Cžechya) pro širší území přesahující území Čech (Bohemia).

 

2)  Další prokazatelný historický záznam názvu Czechia se objevil roku 1569 v latinsky psaném úvodu ke knize Jana Blahoslava. 
 

17.století - jméno Czechia se objevuje v dalších dokumentech

Jméno Czechia lze najít v publikaci od Jiřího Bartholda Pontanuse z Breitenberka již v roce 1602 v knize Hymnorum sanctorum de beatissima virgine Maria et S. Patronis Bohemiae Libri Tres, Praha 1602: "Inter tot celebres Czechia quos colit patronos, minimus non celebraberis votis Iane sacer, presbyter optime, prognate a Nepomutio..." (t.j. "Mezi mnoha patrony, které Česko uctívá, neméně budeš uctíván, svatý Jene, vynikající knězi!")
 

Z roku 1616 je latinsky psaný text od Jana Campanuse Vodňanského (1572-1622), spisovatele, hudebníka, básníka a humanisty:

"Cechias seu Bohemia heneta iudicum, ducum, regumque, qui veterum Boiorum sedes ab henetis occupata tenuerunt, skiagrafían complexa, et invictissimo monarchae, accdn. dn. Matthiae E. N. I. Roman. imperatori, Hungariae et Boh. regi potentissimo &c dno. clementissimo consecrata." neboli: "Česko a Čechy aneb celkový nástin sudích, knížat a králů, kteří spravovali domov starých Bóiů obsazených českým kmenem"  (viz foto zde)

 

18.století - používání jména Czechia v latině
 

Na soklu pomníku Jana Nepomuckého z roku 1765 před kostelem v Mariánském Týnci se vyskytuje jméno Czechia. Překlad z latiny zní: "Bezúhonnému knězi, mlčenlivému zpovědníkovi města pražského, slávy Česka potěše - sv.Janu Nepomuckému".

 

 


První historický záznam o používání slova Česko v angličtině (Czechia) pochází z roku 1795 (v novinách Hampshire Chronicle, Anglie).

 

19.století (1841 a 1866) - další používání jména Czechia v angličtině

Známé je též použití slova Czechia v knize Henryho a Thomase Rose „A New General Biographical Dictionary Projected and Partly Arranged“ z roku 1841, citovaný překladem  "Poselkynie starych przjbiehuw Czeskych“ jako "Messenger of the Old Fates of Czechia"  ("Posel starých osudů Česka").

 
 
Kde domov můj / Where is my home? Czechia, my dear fatherland!
Czechia v anglické verzi české státní hymny již v roce 1871 !

V prvním překladu české státní hymny do angličtiny z r. 1871 jsou "země česká" přeložena jako Czechia.
Autor: Josef Václav Sládek

 

 

Sbližování Čechů s Moravany - myšlenka slovanské vzájemnosti


Šlo o to, že jedině vzájemnou spoluprací, pomocí a sjednocení Slovanů lze odolávat jiným národům. Tato myšlenka se ostatně historicky potvrdila jako správná a ti, kdo dnes usilují o přesný opak, t.j. např. o odtržení Moravy od Čech tak, ať už vědomě, či nevědomě dávají jiným národům signál k tomu, že jim odolávat nadále nechceme, neboli, že jsme rezignovali na svůj pud sebezáchovy. První krok jsme udělali už při rozpadu silného Československa v roce 1993. Dva malé státy bylo mnohem snadnější ekonomicky zničit, než jeden stát velký. Odolávat jiným národům z pozice malého Česka, nebo Slovenska je teď mnohem těžší, než z pozice velkého Československa. Jak bychom se asi byli schopni bránit, kdyby se Česko ještě zmenšilo na samostatné Čechy a Moravu?  Komu by to prospělo?  Vždyť už v době konstituování moderního českého národa a ústupu zemských sebeidentifikací v 19. století se česky hovořící Moravané přihlásili k češství. Slovanské Moravany označuje za Čechy též Ottův slovník naučný z konce 19.století a německé encyklopedie Meyers Konversations-Lexikon (z roku 1878) a Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon (z roku 1906). Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravan%C3%A9

 

ČECHIE a české země

Už bájná Čechie byla patronkou všech če ských zemí. Protože mezi české země, či chcete-li země Koruny české, patřila i dnešní Morava a Slezsko, nelze akceptovat argumenty odpůrců jména Czechia, když se odvolávají na to, že Čechie znamená pouze Čechy. Zjevně to není přesné, když odvážné Čechii záleželo i na bezpečnosti a prosperitě Moravy. https://cs.wikipedia.org/wiki/Čechie_(postava).  Dovolím si vyjádřit názor, že některým odpůrcům jména Czechia naopak o prosperitu Čech nejde a preferují jen zájmy Moravy. To by nevadilo, pokud by současně respektovali ideály, na kterých je založeno soužití všech českých zemí, mj. i ten, že se naše národy již dávno dohodly na tom, že budeme užívat i společné přídavné i podstatné jméno český, Česko. A že obyvatelé Česka budou Češi. Což nijak nepoškozuje existenci Moravanů, a Slezanů, stejně jako např. v Německu stále žijí Bavoři nebo Sasové a současně jsou hrdými Němci.

Pokud jde o tvrzení, že anglické jméno Czechia je česky Čechie, tak to dnes již opravdu dávno neplatí. Czechia je Česko. Jako souhrnné označení pro Čechy, Moravu a Slezsko se jméno Czechia v angličtině používá už přes sto let bez ohledu na to, nakolik české jméno Čechie znamená, či neznamená totéž. Protože je to v zásadě jedno, jelikož obě jména, české i anglické, prošly nezávislým jazykovým i významovým vývojem. Zde je důkaz - ukázka jména Czechia v historických novinách.

 

 

Czechia v novinách.

Ve 20. století se jméno Czechia objevuje v mnoha zahraničních novinách - stovky důkazů zde:

 

► https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/search/results?basicsearch=czechia

 

► https://chroniclingamerica.loc.gov/search/pages/results/?state&date1=1789&date2=1943&proxtext=Czechia&x=15&y=10&dateFilterType=yearRange&rows=20&searchType=basic


► https://trove.nla.gov.au/newspaper/result?q=Czechia


1866

 https://trove.nla.gov.au/search/advanced/category/newspapers?l-artType=newspapers&keyword=Czechia&sortBy=dateAsc&startPos=0 

 

1939

►https://trove.nla.gov.au/search/advanced/category/newspapers?l-artType=newspapers&keyword=Czechia

 

https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/55754258

 

ČESKOSLOVENSKO, Národní listy - 1939:

"Anglický název Czechia (česky Česko) pro Čechy a Moravu není špatný, je krátký, výstižný a pro Angličany snadno vyslovitelný".

 

V roce 1921 existovaly proti "strašnému" jménu Czechoslovakia podobné nám itky, jako dnes proti jménu Czechia. Czechoslovakia se nelíbila ani bratří Čapkům...  Tehdejší vláda ale správně rozhodla o tom, že jméno Czechoslovakia je nutno propagovat a názory laické veřejnosti nelze brát v úvahu jako dominantní. Je skvělé, že se dnešní politici z historie poučili a začali také propagovat jméno Czechia - tak jako jejich předchůdci.
 


90. léta 20.století - první vlna podpory jménu Czechia ze strany úřadů a vlády

V novodobé historii bylo jméno Czechia již v 90.letech doporučeno k používání Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem školství.
Konkrétně jméno Czechia doporučili:

- 17.března ´98  JUDr. Jan Winkler, náměstek ministra zahraničí
- 5.října ´99 Eduard  Zeman, ministr školství.

 

Státní instituce přesto svévolně tato doporučení nadále ignorovala, na což poslední dobou intenzivně upozorňují některé občanské iniciativy, snažící se tuto chybu napravit. Jejich snahu v roce 2015 podpořili i nejvyšší státní představitelé ČR: Bohuslav Sobotka - předseda vlády ČR, Milan Štech - předseda Senátu, Jan Hamáček - Předseda Parlamentu i prezident republiky Miloš Zeman.  Opakovaně zdůraznili, že nejde o jejich nápad, ale že pouze připomínají doporučení odborníků – jazykovědců z roku 1993, kteří se jednomyslně přiklonili k tomu, že Czechia je jediným možným anglickým překladem jména Česko, a že souhlasí s jeho větší popularizací.A co jméno Česko?  Má toto jméno historické kořeny? A označovalo se jménem Česko i v minulosti území celé dnešní České republiky? Rozhodně ano!

    

v roce 1704 (v knize Atlas Marianus) se objevuje použití pojmu Česko jako označení pro celé České země. Jde o nejstarší zmínku jména Česko. (viz foto)

Úryvek: "Já ku příkladu Vlasko, Nyderlandsko, Česko, Polsko, Uhersko dříveji psáti nebudu mocti, leč dřívěji celé Fransko s krajinami k němu promíšeně přilezlými vodbydu." (Atlas Marianus, autor: Wilhelm Gumppenberg. Zdroj: Česko je starší, než se myslelo / J.Šitler.)


Českem je zde myšleno území zahrnující Čechy, Moravu, českou část Slezska a tzv. České Rakousy, kam patří Vitorazsko, Valticko a Dyjský trojúhelník, které byly do roku 1920 součástí Dolních Rakous.

A podobně je to i s názvy jiných zemí: Rakouskem se označují země Ober a Niederösterreich, Polsko je vytvořeno Wielkopolskem a Malopolskem a třeba Chorvatsko Središnjou a Hrvatskem.
 

Během 18.století se pojmy Čechy a Česko ještě občas objevovaly jako synonyma. Ale v 19.století se již jednoznačně významově oddělily a Českem se opět začalo označovat širší území zahrnující i Moravu a Slezsko. 
Zdroj: Academia, 2014  https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725

 

Slovák Ján Kollár označení Česko použil i v básni Slávy dcera, která vyšla v roce 1832, a najdeme ho i v časopise Čechoslav či u básníka Boleslava Jablonského, jednoho z nejoblíbenějších našich básníků XIX. století, autora Písní milosti.

Po vzniku ČSR v letech 1918-1920 jsme se jmenovali Česko-Slovensko a jméno Česko tak bylo oficiální.

Česko se znovu objevuje jako oficiální v roce 1960 ve Slovníku spisovné češtiny jako označení české části československé federace, tedy ČSR, neboli České, tehdy socialistické, republiky. V té době je v tomto slovníku Česko uvedeno jako výraz zastaralý, ale již v roce 1978 je Česko charakterizováno jako název běžně používaný.

 

V roce 1993 po rozpadu Československa dostala Česká republika na základě pověření vlády od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  oficiální jednoslovné označení Česko.   Odmítání názvu Česko pramení z faktu, že za vlády habsburské monarchie byl tento název nežádoucím. Vídeň totiž měla snahu oslabit zemské vlastenectví a přispívat tak k odcizování Čech, Moravy a Slezska. (Být proti jménu Česko, anglicky Czechia tedy znamená podporovat česko-moravskou nesnášenlivost.)
 

Doporučený text:

Karel Hvížďala - O Česku a slimácích
https://plus.rozhlas.cz/karel-hvizdala-o-cesku-a-slimacich-6547935


CZECHIA A ÚSTAVA

Jméno Československo / Czechoslovakia také nebylo v Ústavě ! Ústava tedy nebrání používání krátkého jména. Ani Czechia tedy v Ústavě být nemusí, a může se používat.

Československo nebylo v Ústavě, a přesto se používalo:

- ani v roce 1920 ...  https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html

- ani v roce 1948  ...  https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html


A dnes? Ani Česko není v Ústavě České republiky a přesto se také používá:

- od roku 1993 ... https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

 

 

Dovětek: Dáme přednost tradicím, nebo povrchním pocitům?

Příslušníci jiných národů by byli na jméno svého státu, které má tak dlouhou tradici, hrdí. A co Češi? Jsou rádi, že se konečně našlo nadčasové jméno pro jejich stát, jméno, na kterém se shodly desítky odborníků, jazykovědců, geografů, ale i politiků? Nejsou! Odmítají fakta, odmítají tradice, odmítají vlastní historii, podléhají jen dojmům, pocitům a neověřeným informacím, které jim servírují noviny, televize, internet... Dokonce i šlechtic Karel Schwarzenberg bojuje za republiku (!) v dlouhém názvu a za krátké jméno Bohemia bez ohledu na to, že Bohemia jsou jen samotné Čechy bez Moravy!
Češi, proberte se, jménem, za které stojí za to bojovat je jedině Czechia [čekia] - není to nápad Miloše Zemana, je to jméno s mnohasetletou tradicí, jméno celého státu, zahrnujícícího Čechy, Moravu i Slezsko.

 

* * *